Enquiry creation date: 2020-02-03

TAMEH POLSKA sp. z o.o.

Al. J. Piłsudskiego 92/102B

41-308 Dąbrowa Górnicza

Tax Identification Number: 6292469987

Enquiry No. Z8/346376

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Enquiry title

Enquiry contents:

Dzień dobry,

Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zadania pn. „Remont poszycia dachowego budynku maszynowni i remont budynku bramy przemysłowej nr 1 w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu” na warunkach określonych w niniejszym Zapytaniu.

Planowany termin wykonania zadania: do 29.05.2020 r.

I. Zakres prac znajduje się w Załączniku nr 1pn. „Specyfikacja techniczna”.

II. Złożenie oferty równoznaczne jest z akceptacją warunków zawartych w Załączniku nr 2 pn. ”Wzór umowy”.

III.Przed przystąpieniem do przygotowania oferty Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej przedmiotu zamówienia w celu prawidłowego sporządzenia oferty. Wizję lokalną można przeprowadzić w obecności pracowników Zamawiającego, w dniu 11.02.2020 r. o godz. 1000. Wykonawca musi potwierdzić odbycie wizji lokalnej zgodnie z Załącznikiem nr 3 pn. „Wizja lokalna”. Zainteresowany Wykonawca powinien uprzednio zgłosić swój udział w wizji lokalnej kontaktując się w tym celu z wyznaczonym pracownikiem Zamawiającego tj. Panem Romanem Szuster tel.: 734 401 658, mail:roman.szuster@tameh.pl

IV.Zamawiający może zakończyć postępowanie bez zawarcia umowy, bez podania przyczyny, a także zastrzega sobie możliwość realizacji tylko części Zakresu Prac.

W ofercie prosimy przedstawić:

Cenę netto wykonania zadania wraz z wycenionym zakresem prac z Załącznika nr 1.

Określenie warunków płatności: min. 45 dni od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego.

Określenie warunków gwarancji – wymagane 36 miesięcy. Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od daty podpisania Protokołu odbioru prac.

Dokumenty wymagane:

Aktualny odpis z właściwego Rejestru Sądowego albo aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do stosownego rejestru, wystawionego nie wcześniej niż3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Pisemne oświadczenie dot. posiadania danego rachunku bankowego podpisane zgodnie z reprezentacją.

Termin związania z ofertą min. 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Adres Wykonania usługi: TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Energetyków 11, 47-225 Kędzierzyn-Koźle


Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Remont poszycia dachowego budynku maszynowni 1 services - Read
2. Remont budynku bramy przemysłowej nr 1 1 services - Read

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "FL/B/ZOZK/036/2020_ Remont poszycia dachowego budynku maszynowni i Remont budynku bramy przemysłowej nr 1"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:

Attachments are avalible after log-in


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Companies for which the purchase is to be madeWarning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...